Principal sources

Augustyn Rafał, Tadeusz Baird: „III Symfonia”, „Concerto lugubre” na altówkę i orkiestrę, Filharmonia Narodowa 1977/1978, Informator Programowy, 14 i 15.10.5.1977 [Symphony No. 3, Concerto lugubre for viola and orchestra, National Philharmonic 1977/1978, Programme Booklet, 14 and 15.10.5.1977].

Baird Tadeusz, Listy Goethego [Goethe’s Letters], the author’s comments (manuscript), May 1973, Warsaw University Library. 

Baird Tadeusz, Epiphany Music, [in:] Programme Booklet of the 7th “Warsaw Autumn” International Festival of Contemporary Music, Warsaw 1963.

Baird Tadeusz, Sonatina per pianoforte, ed. PWM, Kraków 1997.

Baird Tadeusz, "Sztuka utrwalająca życie"  ["Art recording life"], Polska 1979, no. 4 [ed. by Krystyna Tarnawska-Kaczorowska].

Baird Tadeusz, Lyric Suite, piano score, ed. PWM, Kraków 1955.

Baird Tadeusz, "Trudno być artystą (młodym)" ["It is difficult to be a (young) artist"], Kultura, 20.05.1979, no. 20. 

Baird Tadeusz, Życie nie tylko nutami pisane – cykl gawęd wspomnieniowych  [A Life Not Only in Notes – A Series of Reminiscences] [sound doc.], J. Zadrowska (ed.), M. Adamski (rec.), Pollish Radio, Warsaw.

Marek Tadeusz, "Omówienie programu" ["A discussion of the programme"], National Philharmonic 1968/1969, Programme Booklet, 10 and 11.01.1969.

Heine Ewa, Na warszawskiej fali  [The Warsaw Wave] [sound doc.] , archive recording, Polish Radio, Radio Broadcasting Committee, Programme 1, Warsaw, rec. 1960.

Kantata Pieśń o rewolucji [Song of Revolution], piano score, manuscript (photocopy), PCU.

Postcard to Alina Sawicka, 4.02.1972, Warsaw University LIbrary.

Komorowska Helena, Sądy nieostateczne czyli niepoeci o poetach i poezji  [Non-Final Judgements or Non-Poets on Poets and Poetry] [sound doc.] archive recording, Polish Radio, Radio Broadcasting Committee, Programme 1, Warsaw, rec. 1981.

Konferencja kompozytorów w Łagowie Lubuskim w dniach 5. VIII – 8. VIII 1949: Protokół [Composers’ conference in Łagów Lubuski between 5 August and 8 August 1949: Proceedings], Muzyka 1949, no. 14.

Programme Booklet of the 22nd “Warsaw Autumn” International Festival of Contemporary Music, Warszawa 1978.

Programme Booklet of the 23rd “Warsaw Autumn” International Festival of Contemporary Music, Warszawa, 1979.

Marek Tadeusz, Tadeusz Baird: "Muzyka epifaniczna na orkiestrę symfoniczną z koncertująca wiolonczelą, klarnetem i fletem", [“Epiphany Musicfor symphony orchestra with concertante cello, clarinet and flute”], National Philharmonic 1967/1968, Programme Booklet, 10 and 11.01.1968.

Pociej Bogdan, Omówienie programu, Filharmonia Narodowa 1980/1981, Informator Programowy [National Philharmonic 1980/1981, Programme Booklet], 1.10.1980.

"Ponad codzienność. Rozmowa z Tadeuszem Bairdem" (rozm. Ewa Kofin) ["Above mundanity. A conversation with Tadeusz Baird"], Odra 1973, no. 4.

Schiller Henryk, "„Divertimento” Tadeusza Bairda (notatka po wykonaniu na IV Warszawskiej Jesieni)" [“Tadeusz Baird’s Divertimento (a note after its performance at the 4th Warsaw Autumn)”], Ruch Muzyczny 1960, no. 21.

Schiller Henryk, "Koncert kameralny z okazji 80-rocznicy urodzin Bolesława Woytowicza", ["Chamber concert to mark the 80th birthday of Bolesław Woytowicz"], National Philharmonic 1979/1980, Programme Booklet, 20.11.1979.

Sito Jerzy Stanisław, Komentarz do programu koncertowego [Commentary on the concert programme] [in:] Programme Booklet of the 15th “Warsaw Autumn” International Festival of Contemporary Music, Warsaw 1966.

Skulska Anna, Szkic do portretu: Tadeusz Baird  [Tadeusz Baird: a Portrait] [sound doc.], Second Programme of the Polish Radio, Warsaw 2007.

Sochocka-Musiał Ewa, Katalog korespondencji Marii Jędrzejewskiej ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej we Wrocławiu [Catalogue of Maria Jędrzejewska’s correspondence from the collection of the Wrocław Academy of Music Main Library],Wrocław 1999.

"Utrwalić życie czyli siebie"  [“Preserving life, i.e. oneself”] (talking with W. Jamroziak), Nurt 1981, no.114.

Wyszynski Hubertus, "Nowy utwór Tadeusza Bairda. Notatki z prawykonania" [“A new work by Tadeusz Baird. Notes from the premiere], Ruch Muzyczny 1979, no. 12.

 

Secondary sources

Baird Tadeusz, Grzenkowicz Izabella, Rozmowy, szkice, refleksje [Conversations, Sketches, Reflections], Kraków 1982, 2nd ed. Kraków 1998.

Bolesławska-Lewandowska Beata, Styl symfoniczny Tadeusza Bairda w utworach po 1956 roku [Tadeusz Baird's symphonic style after 1956], Forum Muzykologiczne 2011.

Cegiełła Janusz, Szkice do autoportretu polskiej muzyki współczesnej [Sketches for a Self-Portrait of Contemporary Polish Music], Kraków 1976.

Folga Zygmunt, "Dodekafonia w twórczości Tadeusza Bairda" ["Tadeusz Baird's twelve-note music"], Muzyka 1984, nos. 1/2.

Grzenkowicz Izabella, "Kompozytorzy mówią: Tadeusz Baird" [“Composers speak: Tadeusz Baird”], Ruch Muzyczny 1971, no. 6.

Grzenkowicz Izabella, "Kwartety Tadeusza Bairda" ["Tadeusz Baird's quartets"], Ruch Muzyczny 1979, no. 15.

Helman Zofia, "Głosy z oddali” ["Voices from Afar"],  Muzyka 1984, no. 1/2.

Jarociński Stefan, "Nowe wybitne dzieło Bairda"  [“A new, outstanding work by Baird”], Przegląd Kulturalny, 27.05-2.06.1954, no. 21.

Jazwinski Barbara Maria. Four Compositions by Tadeusz Baird: An Analytic Essay, Ph.D. dissertation, City University of New York, 1984.

Kaczyński Tadeusz, "Etiuda Tadeusza Bairda" [“Tadeusz Baird's Study"], Ruch Muzyczny 1961, no. 24.

Kaczyński Tadeusz, "Z sal koncertowych: Warszawskie spotkania z muzyką Bairda" [“From concert halls: Warsaw meetings with Baird’s music”], Ruch Muzyczny 1982, no. 11.

Komorowska Małgorzata, "Baird w teatrze" ["Tadeusz Baird in the theatre"], Dialog 1982, no. 2.

Kornatowska Beata, "Dwa oblicza opery współczesnej" [“Two faces of contemporary opera”], Ruch Muzyczny 2010, no. 8.

Lindstedt Iwona, Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku [Sonotistics in the Works of 20th Century Polish Composers], Warszawa 2010.

Lisicki Krzysztof, "Elegeia Tadeusza Bairda" ["Baird's "Elegeia""], Ruch Muzyczny 1975, no. 7.

Lissa Zofia, "„Ballada o żołnierskim kubku” Tadeusza Bairda" [“Tadeusz Baird’s The Ballad of a Soldier’s Cup”], Muzyka 1955, no 1/2.

Literska Barbara, Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja [Tadeusz Baird. Composer, Work. Reception], Zielona Góra 2012.

Łobaczewska Stefania, "Kraków muzyczny" ["Musical Kraków"], Dziennik Literacki 1949, no. 48.

Marek Tadeusz, "Grupa 49" ["Group 49"], Muzyka 1953, no. 5/6.

Meyer Krzysztof, "Kilka myśli o muzyce Tadeusza Bairda" ["Some reflections on Tadeusz Baird’s music"], Ruch Muzyczny 1982, no. 7. 

Mizerska-Golonek Ewa, "Muzyka kwartetów Tadeusza Bairda" ["Tadeusz Baird's string quartets"], [in:] Warsztat polskich kompozytorów. Kwartet smyczkowy w polskiej muzyce współczesnej , red. Józef Rychlik, Kraków 1975, s. 27-45.

Nehrdich Eva, "Utwory z tekstem w drugim okresie twórczości Bairda" ["Works with text in the second phase of Baird's output"], Muzyka 1984, no. 1/2.

Nikolska Irina, "O ewolucji stylu Tadeusza Bairda" [“The evolution of Tadeusz Baird’s style”], Muzyka 1984, no. 1/2.

Perz Mirosław, „Colas Breugnon” Tadeusza Bairda ["Baird's Colas Breugnon"], Muzyka 1956, no. 1.

Pilarski Bohdan, Szkice o muzyce [Essays on music], Warszawa, 2010.

Pro Sinfonika. Zeszyt Muzyczny. Edycja nadzwyczajna poświęcona życiu i dziełu Tadeusza Bairda. Materiały z sesji popularnonaukowej (Poznań 26.04.1982), red. Alojzy Andrzej Łuczak, Poznań 1982.

Prosnak Antoni, "„Cztery eseje” Bairda i perspektywy techniki serialnej" ["Tadeusz Baird's Four Essays and the perspectives of serial technique"], Muzyka 1964, no. 3/4.

Prosnak Antoni, "Koncert na orkiestrę Tadeusza Bairda jako przejaw archaizacji" [“Tadeusz Baird’s Concerto for Orchestra as a manifestation of archaisation”], Muzyka 1956, no. 2.  

Sierpiński Zdzisław, "Nowele” Bairda" ["Baird's Novelettes"], Życie Warszawy, 14.03.1968, no. 64.

Sierpiński Zdzisław, "Pierwsze wrażenia" ["The first impressions"], Życie Warszawy, 26.09.1973, no. 230.

Sierpiński Zdzisław, "W poszukiwaniu muzyki" ["In search of music"], Życie Warszawy, 15.09.1959, no. 221.

Solińska Ewa, W salonie muzycznym. Wywiady [In a Musical Salon. Interviews], Bydgoszcz 1986.

Stanilewicz-Kamionka Maria, "Dokumentacja twórczości Tadeusza Bairda" ["Documentation of Tadeusz Baird's work"], Muzyka 1984, no. 1/2.

Tadeusz Baird – sztuka dźwięku, sztuka słowa. Materiały z sympozjum, Warszawa 12 grudnia 1982 [Tadeusz Baird: art of sound, art of the word], ed. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa 1984.

Tadeusz Baird pośród nas… [Baird in our midst...], ed. Alojzy Andrzej Łuczak, Poznań 2002.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, „Pięć pieśni” do słów Haliny Poświatowskiej [Five Songs to words by Halina Poświatowska], [in:] „Zeszyty Naukowe Zespołu Analizy i Interpretacji Muzyki” nr 2 pt. Pieśń z orkiestrą lub zespołem kameralnym 1876–1976, ed. Krzysztof Droba, Leszek Polony, Marek Stachowski, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1977.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Świat liryki wokalno-instrumentalnej Tadeusza Bairda [The world of Tadeusz Baird’s vocal-instrumental lyrical works], Kraków 1982.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusz Baird (1928–1981): Ekspozycja. Epizody i ekskursy. Epilog [Tadeusz Baird: Exposition, Episodes and Excurssions], [in:] Muzyka Polska 19451995 [Polish music 1945–1995]. Materiały z sesji naukowej 6–10 grudnia 1995 w 20-lecie Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki, ed. Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1996.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusz Baird, „Biblioteka Problemowa Pro Sinfoniki”, vol. 5, Poznań 1995.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusz Baird. „Erotyki” [Tadeusz Baird's Erotic Poems], [in:] „Zeszyty Naukowe Zespołu Analizy i Interpretacji Muzyki” nr 2 Pieśń z orkiestrą lub zespołem kameralnym 1876–1976, red. Krzysztof Droba, Leszek Polony, Marek Stachowski, Krzysztof Szwajgier, Kraków 1977.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusz Baird. Glosy do biografii [Tadeusz Baird. A Biography], Kraków 1997.

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna, Tadeusza Bairda „Egzorta” (wypowiedzi A. Bardiniego i J.S Sito) [Tadeusz Baird's "Exhortation" (statements of A. Bardini and J. Sito)], [in:] Tadeusz Baird: art of sound, art of the word, materials from a symposium, ed. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa 1984.

Thomas Adrian, Polish music since Szymanowski, Cambridge University Press 2005.

Zieliński Michał, „Cassazione per orchestra” Tadeusza Bairda – neoklasyczna dodekafonia [Tadeusz Baird's Cassazione per orchestra – neoclassical dodecaphony], [in:] Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja (1) [Musical work, its aesthetics, structure and reception], ed. Anna Nowak, Bydgoszcz 2005.

Zieliński Michał, "Kolorystyka instrumentalna w utworach orkiestrowych Tadeusza Bairda" ["Instrumental sound-color in the orchestral works of Tadeusz Baird"], Muzyka 2004, no. 4.

Zieliński Michał, "Nowe spojrzenie na formę „Elegei” Tadeusza Bairda" [A new look at the form of Elegeia"], Muzyka 1999, no. 3.

Zieliński Michał, Tadeusz Baird – romantyk w okowach modernizmu ["Tadeusz Baird: romantic in the chains of modernism"] , [in:] Język – System – Styl – Forma [Language  – System – Style – Form], ed. Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Violetta Przech, Bydgoszcz 2003.

Zieliński Michał, Twórczość orkiestrowa Tadeusza Bairda w kontekście techniki instrumentacji [Tadeusz Baird's orchestral works in the context of the art of instrumentation], Bydgoszcz 2005.

Zieliński Tadeusz Andrzej, "Odkrycia i wydarzenia" [“Discoveries and revelations”], Ruch Muzyczny 1964, no. 22.

Zieliński Tadeusz Andrzej, Tadeusz Baird, Kraków 1966.